1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

 

 DAGORDNING

VID SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS

ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

18 - 19 MAJ 2019

 

Punkt Förhandlingarna öppnas av SSRKs ordförande  
       
1 Fastställande av röstlängden  PDF
       
2 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktiges sammanträde  
       
3 Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid sammanträdet  
       
4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med  
  fullmäktiges ordförande ska justera protokollet  
       
5 Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat  
  och person enligt (§7 mom 6)  
  Utdrag ur SSRKs stadgar >> §7  
  Mom 6. Närvarorätt och yttranderätt mm  
  Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och att yttra sig.  
  Av SSRK anställd personal, representant för berörd personalorganisation, ledamot av SKKs  
  Centralstyrelse, SKKs verkställande direktör eller annan av SKKs Centralstyrelse utsedd person  
  har rätt att närvara och att yttra sig vid SSRKs ordinarie eller extra fullmäktigemöten. De har  
  också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av ovan-  
  nämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.  
       
6 Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade  
       
7 Fastställande av dagordningen  PDF
       
8 Val av tre personer som skall förbereda val av valberedning  
       
9 Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och  PDF
  årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet  
  med avelsfrågor, rättelselista samt revisorernas berättelse för 2017  
       
10 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2017 samt beslut  
  om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust  
       
11 Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och  PDF
  årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet  
  med avelsfrågor samt revisorernas berättelse för 2018  
       
12 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2018 samt beslut  
  om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust  
       
13 Huvudstyrelsens rapporter om och eventuella förslag till beslut avseende  
  de uppdrag föregående fullmäktige givit till huvudstyrelsen  
  13.1.  Rapport avseende Mångfald    
       
14 Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2017 och 2018  
       
15 Presentation av och beslut om huvudstyrelsens förslag till  
  a) Verksamhetsplan och rambudget för 2019 - 2021  PDF
  b) Medlemsavgifter   PDF
  c) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter,  PDF
      revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer  
  d) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser retriever 2022-2026  PDF
  e) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser spaniel 2022-2026  PDF
  f) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser tolling 2022-2026  PDF
       
16 Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och  PDF
  suppleanter i huvudstyrelsen samt beslut om suppleanternas  
  tjänstgöringsordning (enligt stadgarna § 9)  
       
17 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt stadgarna § 10)  
       
18 Val av valberedning (enligt stadgarna § 11)  
       
19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16, 17 och 18.  
       
20 Proposition nr 1  PDF
  Proposition avseende Rollfördelning inom styrelsen  
       
21 Proposition nr 2  PDF
  Proposition avseende Arbetssätt vid regelrevidering  
       
22 Proposition nr 3  PDF
  Proposition avseende Små rasklubbar  
       
23 Proposition nr 4  PDF
  Proposition avseende Stadgeändring gällande Hedersmedlem  
       
24 Motion nr 1  PDF
  Motion avseende Stambokföringsavgift  
       
25 Motion nr 2  PDF
  Motion avseende Working Test som officiell tävlingsform vilken stambokförs  
       
26 Motion nr 3  PDF
  Motion avseende Apportören som nättidning  
       
27 Motion nr 4  PDF
  Motion avseende Förkortad låsningsperiod av regelverk  
       
28 Motion nr 5  PDF
  Motion avseende Ett medlemskap  
       
29 Motion nr 6  PDF
  Motion avseende Fullmäktige varje år  
       
30 Motion nr 7  PDF
  Motion avseende Stambokföring av Working Test och Mocktrial  
       
31 Övriga frågor  
       
32 Sammanträdets avslutande