1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

 

Protokoll från Fullmäktige 2017 >>

Alla handlingar till Fullmäktige 2017 >> samlade i en PDF

 

Kallelsen >>

Tidsprogram >>

Vägbeskrivning >>

 

DAGORDNING

VID SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS

ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

20 - 21 MAJ 2017

 

 

 

    Förhandlingarna öppnas av SSRKs ordförande  
         
1   Fastställande av röstlängden PDF
         
2   Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktiges sammanträde  
         
3   Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid sammanträdet  
         
         
4   Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med  
    fullmäktiges ordförande ska justera protokollet  
         
5   Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat  
    och person enligt (§7 mom 6)  
    Utdrag ur SSRKs stadgar §7  
    Mom 6. Närvarorätt och yttranderätt mm  
    Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och att yttra sig.  
    Av SSRK anställd personal, representant för berörd personalorganisation, ledamot av SKKs  
    Centralstyrelse, SKKs verkställande direktör eller annan av SKKs Centralstyrelse utsedd person  
    har rätt att närvara och att yttra sig vid SSRKs ordinarie eller extra fullmäktigemöten. De har  
    också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av ovan-  
    nämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.  
         
6   Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade  
         
7   Fastställande av dagordningen PDF
         
8   Val av tre personer som skall förbereda val av valberedning  
         
9   Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och PDF
    årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet  
    med avelsfrågor samt revisorernas berättelse för 2015  
         
10   Fastställande av balans- och resultaträkning för 2015 samt beslut PDF
    om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust  
         
11   Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och PDF
    årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet  
    med avelsfrågor samt revisorernas berättelse för 2016  
         
12   Fastställande av balans- och resultaträkning för 2016 samt beslut PDF
    om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust  
         
13   Huvudstyrelsens rapporter om och eventuella förslag till beslut avseende  
    de uppdrag föregående fullmäktige givit till huvudstyrelsen  
         
    13.1 Rapport angående utredning om eventuell framtida Retrieverklubb PDF
         
    13.2 Rapport angående utredning om eventuell framtida Spanielklubb PDF
         
    13.3 Rapport om ekonomisk delning vid en framtida delning PDF
         
14   Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2015 och 2016
 
         
15   Presentation av och beslut om huvudstyrelsens förslag till  
    a) Verksamhetsplan och rambudget för 2017 - 2019.  PDF
    b) Medlemsavgifter PDF
    c) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, PDF
   

   revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer

 

 
16   Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och PDF
    suppleanter i huvudstyrelsen samt beslut om suppleanternas  
    tjänstgöringsordning (enligt stadgarna § 9)  
         
17   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt stadgarna § 10)  
         
18   Val av valberedning (enligt stadgarna § 11)  
         
19   Beslut om omedelbar justering av punkterna 16, 17 och 18.  
         
20   Proposition nr 1 PDF
    Lottning endast när två förslag ej kunnat skiljas åt i egen omröstning.  
         
21   Proposition nr 2 PDF
    Kandidater och motkandidater ska presenteras inför fullmäktige.  
         
22   Proposition nr 3 PDF
    Tydligare roller inom Huvudstyrelsen, avdelningsstyrelser och typstadgar för rasklubbar.  
         
23   Motion nr 1 PDF
    Slopa avgift för varje beskriven hund på FB-R - Goldenklubben  
         
24   Motion nr 2 PDF
    Meriter för titeln SEUCH - Labradorklubben  
         
25   Motion nr 3 PDF
    Mandatfördelningen vid SSRKs FM ändras till 50/50 mellan avdelningar och rasklubbar - Labradorklubben  
         
26   Motion nr 4 PDF
    Ändring av typstadgar för rasklubb inom SSRK - Springerklubben  
         
27   Motion nr 5 PDF
    Central domartillsättning för B-prov - SSRK Södra  
         
28   Motion nr 6 PDF
    Framtagning av nya jaktprovsbestämmelser - SSRK Södra  
         
29   Motion nr 7 PDF
    Utbildning av domare - SSRK Södra  
         
30   Motion nr 8 PDF
    Anvisningar (RoA) A-prov Retriever, Lottning EKL - SSRK Södra  
         
31   Motion nr 9 PDF
    Avsluta sponsoravtal med Royal Canin - SSRK Södra  
         
32   Motion nr 10 PDF
    Årlig domarkonferens - SSRK Södra  
         
33   Övriga frågor  
         
34   Sammanträdets avslutande