1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

 

Alla flikar samlade i en PDF (7 MB) >>

 

DAGORDNING

VID SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS

ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

23 - 24 MAJ 2015

 

 

    Förhandlingarna öppnas av SSRKs ordförande  
         
1   Fastställande av röstlängden Flik 2
         
2   Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktiges sammanträde  
         
3   Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid sammanträdet  
         
         
4   Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med  
    fullmäktiges ordförande ska justera protokollet  
         
5   Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat  
    och person enligt (§7 mom 6)  
    Utdrag ur SSRKs stadgar §7  
    Mom 6. Närvarorätt och yttranderätt mm  
    Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och att yttra sig.  
    Av SSRK anställd personal, representant för berörd personalorganisation, ledamot av SKKs  
    Centralstyrelse, SKKs verkställande direktör eller annan av SKKs Centralstyrelse utsedd person  
    har rätt att närvara och att yttra sig vid SSRKs ordinarie eller extra fullmäktigemöten. De har  
    också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av ovan-  
    nämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.  
         
6   Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade  
         
7   Fastställande av dagordningen Flik 3
         
8   Val av tre personer som skall förbereda val av valberedning  
         
9   Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och Flik 4
    årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet  
    med avelsfrågor samt revisorernas berättelse för 2013  
         
10   Fastställande av balans- och resultaträkning för 2013 samt beslut Flik 5
    om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust  
         
11   Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och Flik 6
    årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet  
    med avelsfrågor samt revisorernas berättelse för 2014  
         
12   Fastställande av balans- och resultaträkning för 2014 samt beslut Flik 7
    om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust  
         
13   Huvudstyrelsens rapporter om och eventuella förslag till beslut avseende  
    de uppdrag föregående fullmäktige givit till huvudstyrelsen  
         
    13.1 Rapport angående SSRKs organisation Flik 8
         
    13.2 Rapport angående mentalitet- och funktionsbeskrivning Flik 9
         
    13.3 Rapport angående jaktprovsbestämmelser för chesapeake bay retriever Flik 10
         
14   Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2014  
         
15   Presentation av och beslut om huvudstyrelsens förslag till  
    a) Verksamhetsplan och rambudget för 2015 - 2017. Dokumentet får smärre justeringar efter beslut av fullmäktige. Det reviderade dokumentet publiceras när fullmäktigeprotokollet justerats. Flik 11
    b) Medlemsavgifter Flik 12
    c) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, Flik 13
         revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer  
    d) Förslag av hedersmedlem Flik 14
    e) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser 2017 retriever Flik 15
    f) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser 2017 spaniel Flik 16
    g) Regelrevidering jaktprovsbestämmelser 2017 tolling Flik 17
         
         
16   Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och Flik 18
    suppleanter i huvudstyrelsen samt beslut om suppleanternas  
    tjänstgöringsordning (enligt stadgarna § 8)  
         
17   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt stadgarna § 9)  
         
18   Val av valberedning (enligt stadgarna § 10)  
         
19   Beslut om omedelbar justering av punkterna 16, 17 och 18.  
         
20   Motion nr 1 - 2 Flik 19
    Upplösa SSRK i nuvarande form och att, under förutsättning att motionen om upplösande av SSRK besvaras positivt, en spaniel och en retrieverklubb bildas  
         
21   Motion nr 3 Flik 20
    Ändring av stadgar § 11, valberedningens sammanfattning  
         
22   Motion nr 4 Flik 21
    Att rasklubbarnas årliga avgift till SSRK beräknas efter antal fullbetalande medlemmar  
    i rasklubben  
         
23   Motion nr 5 Flik 22
    Att mandatfördelningen vid SSRKs fullmäktige ändras till 50/50 mellan avdelningar  
    och rasklubbar  
         
24   Motion nr 6 Flik 23
    Att fullmäktige beslutar att Working Test blir en officiell tävlingsform som  
    stambokförs  
         
25   Motion nr 7 Flik 24
    Att retrieverprov för elit skall kunna genomföras under hela provsäsongen  
         
26   Motion nr 8 - 10 Flik 25
    Förtur för provledare/kommissarier vid jaktprov och speciella prov för funktionärer  
    som tjänstgjort under provsäsongen  
         
27   Övriga frågor  
         
28   Sammanträdets avslutande