1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

FM 2013 mbjorling 2

 

 

Dagordningen och samtliga dokument samlade i en PDF >> (3,7 MB) 

DAGORDNING

VID SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS

ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

DEN 25 - 26 MAJ 2013

 

    Förhandlingarna öppnas av SSRKs ordförande  
         
         
1   Fastställande av röstlängden Flik 2
         
         
2   Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktiges sammanträde  
         
         
3   Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid sammanträdet  
         
         
4   Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med  
    fullmäktiges ordförande ska justera protokollet  
         
         
5   Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat  
    och person enligt (§7 mom 6)  
         
    Utdrag ur SSRKs stadgar §7  
    Mom 6. Närvarorätt och yttranderätt mm  
    Vid fullmäktigemöte har varje medlem rätt att närvara och att yttra sig.  
    Av SSRK anställd personal, representant för berörd personalorganisation, ledamot av SKKs Centralstyrelse, SKKs verkställande direktör eller annan av  
    SKKs Centralstyrelse utsedd person har rätt att närvara och att yttra sig vid SSRKs ordinarie eller eller extra fullmäktigemöten. De har också rätt att  
    i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Är någon av ovan-  
    nämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.  
         
         
6   Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade  
         
         
7   Fastställande av dagordningen Flik 3
         
         
8   Val av tre personer som skall förbereda val av valberedning  
         
         
9   Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och Flik 4
    årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet  
    med avelsfrågor samt revisorernas berättelse för 2012  
         
         
10   Fastställande av balans- och resultaträkning för 2012 samt beslut Flik 5
    om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust  
         
         
11   Huvudstyrelsens rapporter om och eventuella förslag till beslut avseende  
    de uppdrag föregående fullmäktige givit till huvudstyrelsen  
         
    11.1 Rapport angående SSRKs Organisation Flik 6
         
    11.2 Rapport angående huvudstyrelsens arbete med funktions- och Flik 7
      mentalbeskrivning för retriever  
         
    11.3 Rapport angående huvudstyrelsens arbete med egenskapsprotokoll Flik 8
         
    11.4 Huvudstyrelsens förslag till regler ang WD för chesapeake Flik 9
         
         
12   Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2012  
         
         
13   Presentation av och beslut om huvudstyrelsens förslag till  
    a)  Reviderad verksamhetsplan och rambudget för 2013 Flik 10
    b)  Medlemsavgifter Flik 11
    c)  Verksamhetsplan och rambudget för 2014-2016 Flik 12
    d)  Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter, Flik 13
         revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer  
    e)  Huvudstyrelsens förslag angående SSRKs mångfaldspolicy Flik 14
    f)   Huvudstyrelsens anmälan angående SSRKs Ungdomsstipendium Flik 15
         
         
14   Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och Flik 16
    suppleanter i huvudstyrelsen samt beslut om suppleanternas  
    tjänstgöringsordning (enligt stadgarna § 8)  
         
         
15   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt stadgarna § 9) Flik 16
         
         
16   Val av valberedning (enligt stadgarna § 10)  
         
         
17   Beslut om omedelbar justering av punkterna 14, 15 och 16.  
         
         
18   Motion nr 1 Flik 17
    Tillsättande av arbetsgrupp för att utreda det stora antalet bortlottningar på  
    Retrieverjaktprov B - inlämnad av SSRK Östergötland  
         
         
19   Motion nr 2 Flik 18
    Ändring av lottningsregel i RoA för att så många olika hundar som möjligt ska  
    få prövas på Retrieverjaktprov B - inlämnad av SSRK Östergötland  
         
         
20   Motion nr 3 Flik 19
    Betalningsgaranti av SSRK till avdelningar och rasklubbar avseende betalningar  
    från SSRK Prov - inlämnad av SSRK Östergötland  
         
         
21   Motion nr 4 Flik 20
    Rasklubbarnas avgift till SSRK - inlämnad av Labradorklubben  
         
         
22   Motion nr 5 Flik 21
    Kallelser till utbildning mm - inlämnad av Labradorklubben  
         
         
23   Motion nr 6 Flik 22
    Höjning av exteriörpriset för bruksavels- och bruksuppfödardiplom  
    - inlämnad av Labradorklubben  
         
         
24   Motion nr 7 Flik 23
    Upplösa SSRK och tillsammans med avdelningar, rasklubbar och SKK bilda nya  
    specialklubbar att representera våra raser - inlämnad av Goldenklubben  
         
         
25   Motion nr 8 Flik 24
    Rasklubbsavgiften ska fastställas för nästkommande år respektive nästnästkommande år, istället för som idag för året efter  
    - inlämnad av Goldenklubben  
         
         
26   Motion nr 9 Flik 25
    Tillsätta en arbetsgrupp som ser över rasklubbarnas ansvar för och delaktighet i  
    den jaktliga verksamheten i SSRK - inlämnad av Goldenklubben  
         
         
27   Motion nr 10 Flik 26
    Att SSRKs huvudstyrelse till samtliga rasklubbar under 2013 återbetalar 4 kronor  
    av årets debiterade rasklubbsavgift om 10 kronor - inlämnad av Goldenklubben  
         
         
28   Övriga frågor  
         
         
29   Sammanträdets avslutande