1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

 

Dagordningen och samtliga dokument i en PDF >> (3,5 MB) 

DAGORDNING

VID SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

DEN 12 - 13 MAJ 2012
    Förhandlingarna öppnas av SSRKs ordförande.    
           
           
1   Fastställande av röstlängden Flik 2
           
           
2   Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktiges sammanträde    
           
           
3   Huvudstyrelsens anmälan om protokollförare vid sammanträdet    
           
           
4   Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med    
    fullmäktiges ordförande ska justera protokollet    
           
           
5   Beslut om närvaro- och yttranderätt för annan än vald delegat    
    och person enligt (§7 mom 6)    
           
           
6   Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade    
           
           
7   Fastställande av dagordningen    
           
           
8   Val av tre personer som skall förbereda val av valberedning    
           
           
9   Föredragning av huvudstyrelsens verksamhetsberättelse och    
    årsbokslut med balans- och resultaträkning, redovisning av arbetet    
    med avelsfrågor samt revisorernas berättelse för 2011 Flik 3
           
           
10   Fastställande av balans- och resultaträkning för 2011 samt beslut    
    om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust Flik 4
           
           
11   Huvudstyrelsens rapporter om och eventuella förslag till beslut    
    avseende de uppdrag föregående fullmäktige givit till huvudstyrelsen    
           
    11.1 Anmälan av huvudstyrelsens beslut om revidering av statuterna  
      för SSRKs ungdomsstipendium Flik 5
           
    11.2 Rapport angående huvudstyrelsens arbete med funktions- och    
      mentalbeskrivning för retriever    
           
    11.3 Rapport angående huvudstyrelsens arbete med egenskapsprotokoll Flik 6
           
    11.4 Huvudstyrelsens förslag till stadgar för SSRK-organisationen Flik 7
      Bilaga 1. STADGAR FÖR SSRK 2013 Flik 8
      Bilaga 2. STADGAR för avdelning 2013 Flik 9
      Bilaga 3. STADGAR rasklubb 2013 Flik 10
      Bilaga 4. Förteckning, inkomna remissvar Flik 11
           
    11.5 Huvudstyrelsens förslag angående exteriörbeskrivning, retriever Flik 12
           
    11.6 Huvudstyrelsens förslag till hedersmedlemmar    
           
12   Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen 2011    
           
           
13   Presentation av och beslut om huvudstyrelsens förslag till    
    a) Reviderad verksamhetsplan och rambudget för 2012 Flik 13
    b) Medlemsavgifter för 2013 Flik 14
    c) Verksamhetsplan och rambudget för 2013 Flik 15
    d) Fastställande av villkor för reseersättning till styrelseledamöter,    
         revisorer, fullmäktigedelegater och övriga funktionärer Flik 16
           
           
14   Val av ordförande och vice ordförande, ordinarie ledamöter och    
    suppleanter i huvudstyrelsen samt beslut om suppleanternas    
    tjänstgöringsordning (enligt stadgarna § 8) Flik 17
           
           
15   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt stadgarna § 9) Flik 18
           
           
16   Val av valberedning (enligt stadgarna § 10)    
           
           
17   Beslut om omedelbar justering av punkterna 14, 15 och 16.    
           
           
18   Motion från Chesapeake bay retrieverklubben om införande av    
    stambokföring av WD resultat Flik 19
           
           
19   Motion från Chesapeake bay retrieverklubben om att införa WDQ    
    som merit för kopplat championat Flik 20
           
           
20   Motion från Flatcoated retrieverklubben om revidering av skalorna    
    för egenskapspoäng på SSRKs B-prov Flik 21
           
           
21   Motion från SSRK Västernorrland om att återinföra fullmäktigemöte    
    vartannat år och med representantskapsmöte det år som    
    fullmäktigemötet inte anordnas Flik 22
           
           
22   Motion från SSRK Östergötland om tillsättande av en arbetsgrupp vars    
    uppgift skulle vara att utreda SSRK/HS arbetsrutiner Flik 23
           
           
23   Övriga frågor    
           
           
24   Sammanträdets avslutande