1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

 

Allmänna villkor för registrering och medlemskap

 

 

1. Om SSRKs fakturering av medlemskap

  • Vid ansökan om medlemskap i SSRK betalar du din första medlemsavgift direkt i samband med registrering online för att erhålla ditt medlemskap. Därefter löper ditt medlemskap rullande, d v s ett år fr o m det datum du gjort din första betalning. Du mottar faktura ca 1,5 månad innan sista datum för inbetalning av medlemsavgiften.
  • Medlemsavgiften är inte obligatorisk. Om du vill kan du bortse från fakturan och påminnelsen, varvid du blir avaktiverad som medlem hos SSRK.
  • Önskar du utträde ur SSRK kan du även meddela SSRKs kansli via e-post eller telefon, 076-180 23 33. Uppge samtidigt ditt medlemsnummer och fullständigt namn.
  • Innan du betalar en avi från SSRK ska du kontrollera de förtryckta uppgifterna. Du ansvarar själv för att din adress korrigeras vid fel eller flytt, så att du kan nås av SSRKs försändelser. Om dina kontaktuppgifter är felaktiga kan du själv logga in och ändra dina uppgifter via medlemsregistrets självbetjäning. Saknar du loginuppgifter eller behöver ändra uppgifter i låsta fält, kontakta SSRKs kansli.
  • Vid betalning via bankgiro och internetbank ska alltid det OCR-nummer som står tryckt på fakturan anges.


2. Internetregistrering

    SSRK erbjuder möjlighet att registrera medlemskap i klubben via internet. Du hittar länk och instruktioner via medlemsinformationen på SSRKs webbplats, www.ssrk.se.

    Medlem i Svenska Spaniel och Retrieverklubben, bosatt i Sverige, tillhör den SSRK-avdelning inom vilken region medlemmen geografiskt är skriven. Avdelningarna är fördefinierade i SSRKs medlemsregister och tilldelas nya medlemmar per automatik. Avdelningstillhörigheten kan således inte ändras, annat än om du flyttar till en ort som tillhör en annan avdelning. Utlandsboende medlemmar tillhör inte någon avdelning.

    SSRK registrerar person via dennes namn. Inga uppgifter om hunden registreras hos SSRK.

    Ett medlemsnummer i SSRK tillhör således den person som anges vid nyregistrering och kan ej överlåtas till annan person. Om efternamn ändras, meddelas namnbytet till SSRKs kansli tillsammans med aktuellt medlemsnummer, varvid kansliet uppdaterar dessa uppgifter.

    Medlemskapet erhålls först efter att det betalats samt att betalningen registrerats hos SSRK.

    Ett välkomstbrev skickas kontinuerligt ut till nya medlemmar per post. Vid uteblivet välkomstbrev, kontakta SSRKs kansli för kontroll av medlemskapet.


3. Personuppgifter

    Svenska Spaniel och Retrieverklubben behandlar uppgifter såsom namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-post samt betalningsuppgifter. Uppgifterna lagras i ett externt medlemsregister över Internet. Medlemsregistret tillhandahålls av tredje part.

    Svenska Spaniel och Retrieverklubben följer Dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du skickar kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation. Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här: Integritetsskydd för SSRKs medlemmar, SSRKs riktlinje >>. Där ser du också hur vi hanterar medlemsregisteringen via tredje part.

    Behandling sker av SSRKs kansli och uppgifterna brukas för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållande av tjänster så som exempelvis klubbtidning, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring samt för fullgörande av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.

    Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har ett aktivt medlemskap inom SSRK. Efter uppsägning av medlemskap lagras dina uppgifter som inaktiva i ytterligare 6 månader, i den händelse att återaktivering av ditt medlemskap önskas. Önskas nytt medlemskap efter 6 månadersperiodens utgång kan ditt gamla medlemsnummer ej återfås.

    Medlemsuppgifter lämnas under begränsade perioder ut till matrikelansvarig vid SSRK avdelning och/eller rasklubb inom SSRKs organisation, för kontroll av giltigt medlemskap inför SSRKs arrangemang samt för statistikföring av medlemsantal. Avtal som reglerar användandet av SSRKs medlemsuppgifter är upprättat mellan SSRK och matrikelansvariga.

    Medlemsuppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetande organisation på uppdrag av SSRK samt till myndighet vid anmodan. Denna information kan sändas på tryckt och/eller elektroniskt vis.

    Medlem i SSRK har rätt att meddela att denne ej önskar erhålla försändelse från samarbetande organisation. Meddelande om icke önskade försändelser från samarbetande organisation ska meddelas SSRKs kansli skriftligen och i direkt samband med nytecknande av medlemskap.


Genom att registrera dig som medlem har du även lämnat samtycke till ovanstående behandling av dina uppgifter.


Klubbinfo Värvning


UPPFÖDARE,
visst  löser du medlemskap i SSRK för dina valpköpare? Det är både förmånligt och enkelt!

För endast 150 kr förser du under ett helt år en valpköpare med värdefull info om aktiviteter, prov- och utställningar. Att värva dina valpköpare är att erbjuda dem kunskap som hjälper till att lägga grunden till ett aktivt och rikt hundägarskap.

Annons